Back to the 80`s


BACK TO THE 80´s

 

Mitt hovedpoeng er at å bruke urfolksretten som eneste argument for å sikre samisk kultur, språk og samfunnsliv er feilslått. Hvorfor? Fordi vi ikke oppnår legitimitet eller forståelse for hvorfor vi må ha "samelover" og ulike forvaltningsordninger (som bryter med resten av landet). Hva er problemet? At mange oppfatter sameloven og Sametinget som en trussel mot dem selv som nordmenn. Politikerne forstår heller ikke alltid, ønsker ikke konflikter og utvanner forslag som var ment å ta hensyn til den samiske befolkningen. I stedet skrinlegges gode forslag fordi ingen vil diskutere de vanskelige problemstillingene. Og hva er det vanskelige? Å finne frem til gode og rettferdige forslag som tar hensyn til at nordmenn også har kultur og følelser og oppfatninger av rettferdighet. Hva er løsningen? Å snakke sammen og ikke skyve foran oss urfolksretten, ILO konvensjon nr. 169 og lignende. Altså diskutere rettferdighet og forskjellsbehandling og ta nordmenns bekymringer på alvor. Er det mulig? Ja hvis Sametinget i første rekke begynner å bruke andre måter å argumentere på. Er du ikke naiv nå, er det ikke maktkamp og interessekonflikter vi egentlig snakker om? Selvsagt og derfor skal vi også bruke urfolksretten, men ikke utelukkende den som i dag.

 

Selv om urfolksretten er hovedbegrunnelsen for for eksempel Finnmarksloven og konsultasjonsavtaler mellom Sametinget og statlige myndigheter, er den ikke tilstrekkelig for å sikre at samisk kultur eksisterer om la oss si 50 år. Problemet er at urfolksretten fortolkes av nasjonalstatene selv. Vi må i stedet gå tilbake til argumentasjonen som ble brukt på 1980-tallet og i alt alvor diskutere forholdet mellom nordmenn og samer, ikke bare forholdet mellom samer og forpliktelsene som staten har i flg. urfolkretten. Den store forskjellen er at "folk flest" ikke bryr seg om hva folkeretten sier. De bryr seg i stedet om forholdet mellom folk, om ordninger er rettferdige, likeverdige, og ikke gjør forskjell på folk. Problemet er at slik det er i dag har ikke sameretten stor nok legitimitet i befolkningen og dermed i partiene. Folk nordpå på føler de mister noe, rettigheter og innflytelse, på bekostning av samene og er imot at Sametinget skal ha mere makt. I stedet for at sameretten, for eksempel Finnmarksloven, oppfattes som et middel for å oppnå rettferdighet og likeverd mellom nordmenn og samer, har vi kommet i den situasjon at mange føler at sameretten forfordeler samene og forskjellsbehandler folk. Ta følgende argumentasjon. Jeg kaller det argumentasjon til dagens sameting og den modellen vi bør (gjen)innføre, snakke-sammen-modellen:

 

Sametinget:

 

"Norge er forpliktet til å innføre Finnmarksloven fordi det står i § i ILO-konvensjon nr. 169 at staten er forpliktet til å konsultere med urfolket og innføre forvaltningsordninger som er i samsvar med denne?. Staten sier ?ja det er sant, til en viss grad, i hvert fall i Finnmark, men vi mener stort sett at folkeretten overholdes, lenger sør i landet får vi se, det meste er i samsvar med folkeretten uansett, Norge er jo kåret til verdens beste land å bo i i årevis?. Folk sier ?hva i helvete er dette for noe? Skal samene som er i mindretall her nordpå ha like mye å si som Fylkeskommunen, det er jo urettferdig! Dessuten kan samene stemme både til Sametings- og fylkestingsvalget. Bli kvitt denne etniske særbehandlingen! Apartheid!".

 

Snakke-sammen-modellen:

 

"Det er sant at Sametinget og sameretten er basert på forskjellsbehandling av folk, men er den urettferdig overfor nordmenn? Norsk ungdom blir forskjellsbehandlet når det gjelder utdanningsstipend basert på foreldrenes inntekt. Det oppfatter folk flest som en god og rettferdig ordning fordi det sikrer at elevene får sånn omrent like mye penger til sin utdanning, og dermed like muligheter til å ta utdanning. Vi forskjellsbehandler dermed elever for at de skal behandles som like. Noen ganger må vi altså behandle folk forskjellig for å behandle de likt. Dette er en rettferdig forskjellsbehandling som sikrer likeverd mellom folk. På samme vis blir elevene forskjellsbehandlet når det gjelder samiskopplæring. Norske elever har ikke rett til samiskopplæring mens samiske barn har det. Det er en ordning som folk godtar fordi det sikrer at samiske barn skal få mulighet til å lære sitt språk i skolen. Her særbehandles altså samiske barn og ungdom og ordningen oppfattes av folk flest som en rettferdig ordning som sikrer likeverd mellom folk. Men dette er like fullt en særrettighet som ikke omfatter etnisk norske barn. Men hva med reindriften? Ja dette er litt kinkig fordi kun samer, dvs. noen av oss, har rett til å drive med næringa. De må f.eks. ha innsigelsesrett slik at myndigheter eller privatpersoner skal kunne planlegge golfbaner og gruver midt i viktige områder. Ingen bønder ville godtatt slikt uten å bli spurt, slik bør det heller ikke være for reindrifta. Det bør være slik at reindrifta spørres tidlig i en planprosess i stedet for at de kommer inn helt på slutten og må nekte tillatelse. Da oppfattes de som noen som hindrer samfunnsutviklinga. Er det ikke rett og rimelig at de spørres tidlig, og at norske myndigheter må ta større hensyn til reindriftas behov. Da må vi snakke sammen for å få vite hva behovene er, ikke sant? Hvis jeg planla en hytteby på den mest populære badestranda i en nordnorsk by ville folk tro jeg var idiot og be meg ryke og reise. Derimot mener folk det er greit å bygge en hytteby midt i det beste kalvingslandet uten å spørre noen først. Og ja visst finns det råtne epler i reindrifta som utnytter reglene og irriterer folk flest, men er det grunn nok til å straffe andre samer ved å foreslå å legge ned Sametinget? Ingen foreslår jo å legge ned Fiskeridepartementet om en fisker snyter på fangsten. Og ingen foreslår å straffe folk flest ved å foreslå å legge ned en videregående skole i Alta om en fisker er uærlig i Lofoten, ikke sant?  Finnmarksloven oppfattes som en særlov som favoriserer samene. Men husk at meningen er å behandle folk likt! I Sør Norge tar alle for gitt at private eier mesteparten av landet, fordi deres bruk av landet er anerkjent som grunnlag for eiendomsrett. Nordpå var det ikke slik. Dette er ikke en særrett, men bare den samme retten brukt på forholdene i nord, bla. den samiske bruken av naturen. Finnmarksloven sikrer likebehandling mellom Sør og Nord-Norge, hvordan kan noen være i mot det? Antakelig fordi samene er skrevet inn i lovteksten og ikke nordmenn, noen tror dette skal gå på bekostning av nordmenn. Dette er uheldig og burde vært sikret i lovteksten. Og hvorfor er det slik at noen samers rettigheter anerkjennes og ikke andres? Hvorfor behandles ikke fiskerettigheter av Samerettsutvalget?  Antakelig fordi sjøsamer til forveksling er lik nordmenn og å snakke om samiske rettigheter i slike områder er komplisert. For da utfordres jo distinksjonen om hva samer og nordmenn er for noe og hva som er samisk og norsk kultur. Da er det lettere å snakke om å opprettholde mytene om samisk kultur ved å støtte retten til språk, reindrift og duodje m.m.. Er det ikke urettferdig at noen samers kultur skal gå på bekostning av andre samer. Og der det ikke urettferdig at noen samers kultur må dø fordi nordmenn er redd for å bli urettferdig behandlet og redd for forandring? Derfor må vi akseptere at?. Etc"

 

Hva er enklest å mene noe om?  Derfor skyver vi urfolksretten foran oss, og derfor taper vi i det lange løp på det.

 

I skrivende stund har Helga Pedersen sagt at det ikke eksisterer særskilte sjøsamiske fiskerettigheter[1] og ?at dagens lovgiving er i samsvar med folkeretten. Det fratar ikke regjeringa et ansvar for å sikre den sjøsamiske kulturen?. Hun ønsket ikke et forvaltingsorgan for fiskeressursene i finnmark fordi ?Det store flertallet av høringsinstanser ønsket ikke det organet?.

 

 

I et intervju med NRK-Sámeradio, blir Carsten Smith, jurist og tidligere høyesterettsjustitiarius, intervjuet. Han ledet Kystfiskeutvalget[2], På spørsmål om han mente at sjøsamenes rettigheter er sikret godt nok i lovverket, svaret han;

"Dette har vært et sentralt punkt i kystfiskeutvalgets innstilling. Denne sikringa, etter vår enstemmige oppfatning, er ikke tilstrekkelig".  Kystfiskeutvalget mente at folk som bor i fjorder og langs kysten i Finnmark har opparbeidet særlige rettigheter til fiske fra gammelt av.

 

Helga Pedersen har skapt et nytt uttrykk "Å ta en Helga"- dvs. å utsette en vanskelig beslutning til dagen hun går av og neste valg er langt unna. Det er feighetens valg. Hun burde sagt "Dette er veldig kinkig, ja det finnes rettigheter, men hele fiskerinæringa er ikke glad for dette forslaget og de har jo også rettigheter. Dette blir dyrt for oss om vi skal gjøre som vi burde". I stedet opplever vi at politikere tolker i favør av nordmenn så lenge vi ikke diskuterer rettferdighet. De tør rett og slett ikke innføre kystfiskeutvalgets anbefalinger fordi de ikke vet hvordan de skal forsvare det. Og vi har satt oss på sidelinjen og vifter med ILO-konvensjonen. Helga kunne som forgjengeren Ludvigsen, bare mene at folkeretten er oppfylt. Ingen arresterer henne. Det finnes ingen norsk opposisjon som snakker henne i mot, bare stemmer som vil unngå debatt som Frp og EDL. Vi trenger en norsk opposisjon på Stortinget. For å få det må vi debattere rettferdighet og rett og rimelighet. Fortsetter vi som nå vil vi tape sake etter sak, eller sakene vil ikke bli så bra som de kunne blitt. Foran oss står Samerettsutvalgets sør for Finnmark, Naturmangfoldloven. Havressursloven mm. Vi snakker også om hvordan berge de samiske språkene. For Finnmarks vedkommende er det mye på plass, foruten om kysten da. Det vi har er et Sameting som er nødvendig som premissleverandør for debatten. Men er de der mest opptatt av maktkamp og posisjoner? Den gamle samiske kultureliten har fått sine teatre, sentre m.m.. og det spørs om vi kan forvente stor hjelp fra dem heller.  Her må det et kystopprør til?

 

Det vi må gjøre er å snakke som det ble gjort på 1980-tallet, om rettferdighet, og inkludere nordmennene i dette. Vi må også få andre rådgivere enn jurister. Ellers blir rettighetskampen avgjort i rettssalene framover.

 

Hva vi bør gjøre? Jeg håper AP og NSR, de to store partiene i Sametinget, legger til side partitaktikk og samarbeider med hverandre fram til neste valg. Om helhetsløsninger for samene. Vi bør ikke bruke kreftene på å kives internt om hvem som er best. Sametinget har for lav legitimitet blant samer, nordmenn og Stortinget. Den bør vi bedre og veien er å gå ved å opptre mer ansvarlig og å snakke med de vi bør snakke med. Sametinget bør derfor være mer opptatt at konsensus enn konflikter.  Vi får snart vite om de vi har valgt inn er mest opptatt av egne karriereplaner fremfor samenes beste som folk i hele Sápmi.

 

 

Frp= fornorskningspartiet!

Strammett opp forrige innlegg litt med tanke på at de kan bli et leserinnlegg e.l.

Er du som tenker å stemme på Fremskrittspartiet enig i at samiske barn ikke lenger skal ha rett til å lære seg sitt samiske morsmål i barnehagen og i grunnskolen?
Vet du at Frp foreslår dette?
Mange tror at samepolitikken er opp og avgjort i landet men det er den ikke .
Fornorskningspolitikken som foregikk i  vel 100 år fram til 1980-tallet, var i første rekke et angrep på det samiske språket hvor skolen var slagmark og lærerne frontsoldater.  Fremskrittspartiets samepolitikk er et tilbakeskritt og et kaldt gufs fra denne tida .  Norge som stat har lagt bak dette bak seg og Kongehuset har beklaget dette på vegne av det norske folk.  

Se bare hva Frp foreslår i sitt eget forslag til statsbudsjett for 2008:

Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).
Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen (fjerning)
Kutt på 5,8 mill til tilskudd til samisk språk, informasjon (fjerning) osv. I tillegg ønsker de å nedlegge Sametinget og fjerne pressestøtten som sikrer samiskspråklig avis.

Dette ville innebære en ren språklig og kulturell katastrofe som ikke bare er uanstendig, men også bryter en rekke internasjonale konvensjoner som Norge er forpliktet av. Norge ville stille seg på den menneskerettslige sidelinjen, eller i skammekroken, om dette skulle bli en realitet.

I min kommune Tysfjord i Nordland kommune, er det etter tiår med kamp, opprettet ca. 80 stillinger knyttet til samiske barnehager, språkundervising, Sametinget, Árran lulesamisk kultursenter m.m. Disse stillingene sikrer at de samiske barna får oppfylt sine kulturelle menneskerettigheter. Som budsjettforslaget viser, vil Frp  ta fra dem disse rettighetene ved å fjerne stillingene. Det samme gjelder i de andre samiske kommunene.

Offisiell politikk er at Norge som stat er grunnlagt på territoriet til to folk, nordmenn og samer, som begge kan regnes som opprinnelige folk her i landet. Harald Hårfagre fikk barn med samekvinnen Snøfrid og fra dem stammer den norske kongerekkefølgen gjennom Harald Hårdråde.  Nå mener Frp at samene ikke tilhører norsk kultur lengre og at samisk ikke hører hjemme som det offentliges ansvar. Å si at kun norske barn skal lære sitt morsmål er å favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. 

Og hvorfor kan Frp finne på noe slikt i 2009 uten å straffes av velgerne?
Kanskje fordi de vet de kan tjene stemmer på å spille på gammel samehets som dessverre ennå lever nord i landet.  Mange frykter også feilaktig for at ?samemakten? skal gå på bekostning av etniske nordmenns rettigheter.  Vi trenger ikke Frps enkle løsninger på vanskelige spørsmål. Vi trenger  en nasjonal samedebatt i beste sendetid på TV, om rettferdighet begge veier mellom nordmenn og samer  og hvordan samisk kultur kan sikres overlevelse her i landet.   Frps løsning er å bruke flertallsmakten til å skyve ?sameproblemet? under teppet.

Ikke stem Frp ved Stortingsvalget om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme på høyresiden eller sentrum, spør H, Krf og V om de vil støtte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.  Det beste er selvsagt å sørge for fortsatt rødgrønn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men den politikken er ihvertfall forutsigbar og anstendig.  Frp er fornorskningspartiet!


Politikk. Bør Frp "få sjansen"?

Frps politikk og konsekvenser for deg og meg og Tysfjord kommune (Samiske kommuner).

Jeg deltar lite i partipolitikk og blander meg sjelden inn i politiske samtaler annet enn privat. Men nå kan jeg ikke ti stille. Mange av mine norske venner tror samepolitkken her i Norge er opp og avgjort. Det er den ikke. Frp står i spissen for en farlig retning som er ren fornorskningspolitikk.

Når noen kritiserer Frps politikk heter det at det er "propaganda  fra de rødgrønne" og at ?Frp bør få sjansen?.  Jeg har klippet ut noen forslag fra Frps alternative statsbudsjett for 2008 som angår samene. Hvis Frp får sjansen foreslår de helt konkret flg. Les selv her og døm selv:

http://www.frp.no/filestore/Alternativtbudsjettoppdatert27.11.072.pdf

 

·       *  Fremskrittspartiet er prinsipielt imot at samene skal ha sitt eget folkevalgte organ, og mener derfor at

         Sametinget bør nedlegges. De foreslår også Kutt på 131 mill til Sametinget og avvikling av Samefolkets fond. 

·         * Kutt på 12,38 mill i samiske barnehagetilbud (fjerning).

·         * Kutt på 40 mill i samiske kulturformål

·         * Kutt i tilskudd til samiske aviser på 18,9 mill (fjerning)

       * Kutt på 3 mill til samisk kulturminnearbeide (fjerning)

       * Kutt på 5,8 mill til tilskudd til samisk språk, informasjon (fjerning)

·         * Kutt på 51,2 mill i tilskudd til samisk i grunnopplæringen (fjerning)

.       * Kutt på 23,9 mill til samisk utdanningsadministrasjon.

-

Hva betyr dette for deg og meg og for eksempel Tysfjord kommune?

Det betyr rett og slett at de aller fleste av de ca. 80 årsverkene som i dag er i kommunen knyttet til samiskundervisning, barnehagen, sametingets avdeling, media, museet  på Árran, en del jobber på ASVO, Musken skole, prosjekter m.m. forsvinner! Og det samme vil skje i de andre samiske kommunene.

 Kan du fortelle meg hva det er med Frps politikk som får deg til å tro at vi får et bedre samfunn her vi bor , av  å stemme på dem og som er verdt at Tysfjord mister 80 arbeidsplasser?  

Vil du fremdeles  ?la dem få sjansen??

Vil du som borger av Norge finne deg i at Frp ikke vil at samiske barn skal lære morsmålet sitt i barnehager og grunnskolen?

 

 Frps samepolitikk er ren fornorskningspolitikk som Norge som stat har beklaget for lenge siden.  I praksis mener de at samisk kultur ikke hører hjemme som det offentliges ansvar. Det er i mot norsk folkevilje å si at samene ikke er en del av norsk kultur. Å si at kun norske barn skal lære sitt morsmål er å favorisere etnisk norske barn, det er etnisk forskjellsbehandling. Frps samepolitikk er mao forskjellsbehandling på etnisk grunnlag, noe de beskylder ILO-konvensjon, Finnmarksloven og Sametinget for å være.....

Og hva skal Frp på Sametinget? Legge det ned innenfra? Frp snakker ikke kun om Sametinget som budsjettforslaget viser. Frps politikk innebærer et nytt forsøk på å fjerne samisk kultur i Norge. I første omgang tar de fra våre barn retten til å lære seg samisk i barnehagen og grunnskolen, så tar de arbeidsplassene som skal lage læremidler osv. Dette har ingenting med fremskritt å gjøre men er å skru klokka tilbake til den tida da det samiske var ansett som mindreverdig. Dette er rett og slett uanstendig.

 
Ikke stem Frp om du mener det samiske er en del av norsk kultur. Om du vil stemme på høyresiden eller sentrum, spør H, Krf og V om de vil støtte Frps samepolitikk om de skal danne regjering sammen.
 
Det beste er selvsagt å sørge for fortsatt rødgrønn regjering. De er langt fra perfekte i samepolitikken, men det er ihvertfall forutsigbarhet og anstendighet.
 
Lars Magne

Ny bloggrunde. Sjakk OL i Dresden, Samisk sjakkforening anmeldt m.m.

Det har vært stille lenge på meg, både på bloggen og på brettet. Det tok på å lage CD og å bytte jobb m.m. Æ har ikke tatt mæ tid til sjakk med unntak av lag NNM i Tromsø i februar 2008 kor æ spilte for Team Bjørnsen. Pga en tåpelig uenighet om dekking av en minimal reiseregning i den forbindelse, ble ikke mine sjakklige tjenester i eliteserien ansett som ønskelig fra verken klubbens eller min side. TB sliter som ventet tungt  i eliteserien, men å beholde plassen gjennom å leie inn GMer stred vel for mye mot ånden i klubben. Og æ e enig og ønsker dem lykke til i de resterende matchene. Sjekk resultater på www.sjakk.no


Det skjer ting for tida. Samisk sjakkforening (og Komsa) er anmeldt for dokumentfalsk m.m. se linkene:  

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179
 Samisk sjakkforening anmeldt, dvs ledelsen, dvs, Steinar Hardersen.  se også http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194842.ece 

Nå skal æ passe mæ for å si hvor mye sant det kan være i dette, for før æ vet det dukker det opp et brev i postkassa fra en advokat med trusler om anmeldelse for æreskrenkelse m.m. Dette får være påtalemyndighetens sak og vurdering. Men såpass kan æ si at æ e glad for at det tas tak i dette. Og æ kan også røpe at æ aldri mer kommer til å være medlem av en sjakklubb som har Steinar Hardersen i ledelsen eller som bakspiller (i den grad han får lov til noe slikt hvis NSF eksluderer ham m.fl.).  Æ meldte mæ ut av samisk sjakkforening i 2007 pga av at æ ikke villle identifiseres med situasjonen som va oppstått, samt muligheten for at nettopp en anmeldelse kunne komme. På et tidspunkt vurderte æ også å ta over som leder, men da ville æ sannsynligvis i dag vært den som ble holdt ansvarlig  Nei, takk.

Men æ va glad for opprettelsen av Samisk SF i sin tid og synes ideen bak etableringen av foreninga var god, ikke minst det faktum at det var muligheter for å finansiere en rekke sjakktiltak i samiske områder som også ville komme nordnorsk sjakk til gode. Intensjonene har hele tiden vært gode antar æ, Men hva hjelper det når man ikke greier å bruke alle midlene slik de var tiltenkt? Og forstår æ det riktig så rettes det spørsmål til klubben om deler av pengene etterhvert ble brukt til andre ting enn til barne- og ungdomssjakk. Æ vet ihvertfall at en del penger ble brukt til å invitere russiske ungdommer til sjakkturneringer i Norge. Mæ bekjent va dette ikke samiske ungdommer eller ungdom fra samiske områder.  Men det skal sies. Klubben og pengene har ihvertfall bidratt til at det er spilt sjakk i samiske områder, og at enkelte har hatt en klubbtilhørighet. Noe som vill vært vanskelig foruten dette initiativet.

Men hvis det er sant som det advokat til Samisk SF, Lars Winsvold sier overfor NRK sámeradio http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6303179 at mesteparten av midlene finnes på konto enda, noe som betyr hundretusenvis av kroner, har jeg en rekke forslag til hvordan pengene kan bli brukt slik at de opprinnelige intensjonene til både Samisk SF oppfylles og at automatinntektene dermed kommer til nytte. Jeg merker meg at Winsvold overfor Altaposten http://www.altaposten.no/lokalt/nyheter/article194843.ece sier pengene vurderes overført til andre foreninger eller sjakkforbundet. 

OK, det er kjent at mange, mæ inkludert ønsker sjakk OL til Tromsø i 2014. Norges sjakkforbund og Tromsø kommune m.fl. har opprettet en gruppe som jobber for sjakk OL i Troms 2014. de skal bl.a. promotere denne søknaden under årets Sjakk OL i Dresden i november 2008. Og trur dokker ikke at æ e invitert med på turen for å synge! Æ takka selvsagt ja umiddelbart.

Når æ ble invitert med te Dresden skyldes det bla. følgende tanker som æ skisserte overfor Tromsø2014:

Sjakk-OL 2014: samisk profil og deltakelse. Noen tilrådninger.

 

Det foreslås at Sjakk-OL 2014 følger hovedprinsippene utarbeidet for vinterlekene Tromsø 2018 hva angår samisk deltakelse, synliggjøring og medvirkning. Viser til rapporten ?Urfolks deltakelse under Tromsø 2018? utarbeidet av Samisk ressursgruppe Tromsø 2018 AS, samt pressemelding av 19 februar 2007. Se www.tromso2018.no

 

Jeg tror at sjansen for å få tildelt sjakk olympiaden vil øke ved at arrangementet gjenspeiler landsdelens kulturelle og etniske mangfold. Som urfolk kan samene også ha formell rolle som medvertskap. I tillegg vil selve arrangementet bære preg av dette og berike totalopplevelsen. Synliggjøringen og medvirkningen forventes også å ha betydning for det samiske samfunnet i regionen, både næringsmessig og kulturelt. Sjakklig sett vil også den formelle deltakelsen i selve arrangementet ha betydning for sjakken i nord.

 
  • Samene er medvertskap. Dette må også gjenspeiles i sammensetningen av arbeids- og styringsgruppene.
  • Tromsø 2014 bør hete Romsa 2014 i likhet med dobbeltbenevningen Tromsø 2018/ Romsa 2018. Dette som gjennomgående tema i symbolbruk, navning, skilting m.m.
  • Samisk design skal også gjenspeiles i designprogrammet for olympiaden som helhet. Eksempelvis kan samisk design også ligge til grunn for utviklingen av premier, suovenirer m.m.
  • Det utarbeides et eget kunst- og kulturprogram som også inkluderer samiske kulturelle uttrykk og fremføringer, utstillinger m.m. Dette også som gjennomgående tema i åpnings- og avslutningsseremoniene.
  • Det legges opp til en ytterligere samisk og lokal/regional synliggjøring i hovedarrangementet og sidearrangementer gjennom et bevisst forhold til mattradisjoner, konserter, informasjonsformidling m.m.  
  • Det arbeides for formell deltakelse av samiske sjakkspillere på et av Norges 2 lag under olympiaden, bestående av nord-dnorske/samiske sjakkspillere.
  • Sametinget/sametingene og andre aktører, også private, bør inviteres til deltakelse og idémyldring også i forkant av tildelingen av sjakk-OL. Eksempelvis bør søknaden inneholde hovedsymboler for sjakk OL 2014. Utlysning av designkonkurranse bør derfor skje i god tid før søknad utarbeides. 
Æ  har altså ikke  foreslått et eget samisk lag til OL slik det står her.  http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/1.6265430   Dette var et opoppslag som var basert på flg intervju:

http://www.nrk.no/kanal/nrk_sami_radio/ardna/1.6265229 Et intervju av meg på en samisk musikksending med løs snipp. Snakkes mest samisk, men æ snakker masse på norsk også.

Samisk nasjonslag lar sæ ikke løse med dagens policy i FIDE (Verdenssjakkforbundet). Statsløse folk blir ikke medlem sånn uten videre. De frykter rett og slett et ras av søknader om medlemskap og deltakelse om man åpner for etnisitet. Nu kan man alltids argumentere for at det finnes et samisk område, Sápmi, men la nå definisjonene ligge. Men æ ønsker et Nordnorsk lag i sjakk OL 2014, fordi det ville gi Nord-Norge og et sjakklig løft! Her kan det for medvertskapets skyld utad signaliseres at det også består av samiske spillere. Og siden mange i nord har samiske aner vil et slikt lag også bestå av "samiske" sjakkspillere.

Vi kunne kalt laget Team Nord-Norge/Sápmi.   

For ordens skyld må det sies at arrangøren kan stille med to lag i OL slik at det ville blitt et "beste norsk lag" uansett.  Det finnes mange talenter nordpå og jeg foreslår at pengene til Samisk SF øremerkes rekrutterings- og ungdomstiltak med bl.a. tanke på dette mesterskapet.  Kanskje bør disse midlene (også Komsas) tilfalle Norges Sjakkforbund som disponerer dem ihht til søknad. Kanskje kan en nytt samisk sjakkforbund/forening stiftes som disponerer de samiske midlene i dette ihht Lotteritilsynets  bestemmelser. Jeg skulle gjene hatt midler til å startet sjakkundervisning i Tysfjord, hvor jeg bor, som er en av 7 samiske kommuner som er i forvaltningsområdet for samisk språk i Norge. Foreldre og lærere har spurt meg om å tilby et slikt kurs, men det mangler midler til innkjøp av utstyr i første rekke. Lignende tiltak kan godt igangsettes i andre (samiske) kommuner der det bor sjakkspillere. Det er ikke mange sjakkspillere utenom byene i nord og de fleste medlemmer er folk som bor på steder uten sjakklubb og som har manglet en klubb. For meg er det ikke så om å gjøre at det finnes en egen samisk sjakkforening, men når det først finnes midler og muligheter for å skape noe, ønsker jeg at de kan komme til nytte slik at sjakk også kan tilbys og spilles også utenfor byene nordpå. Og på sikt kan et samisk sjakkforbund være liv laga slik at ungdom nordpå, også fra de andre landene det bor samer, kan delta i f.eks, nordiske mesterskap under samisk flagg.  Om det ikke går er det ikke et nederlag og kanskje er det ikke bov for dette heller. I det minste har vi da gjort et forsøk som jeg føler dagens ledelse i Samisk SF har skuslet bort ved sine disposisjoner. Det er mulig anmeldelsen og den negative oppmerksomheten overfor Samisk SF har lagt mulighetene døde, men jeg ønsker ihvertfall at midlene til en viss grad kan brukes slik de var tiltenkt i framtida. Og dette gjelder de midlene som enda finnes på bok iflg advokat Winsvold.

Det er spennende sjakktider. Magnus Carlsen er blitt norsk sjakkstjerne som alle kjenner til. Det blir kanskje OL og ACC arrangeres hvert år. Angående ACC er jeg både imponert og kritisk, men det får vente til en annen gang.

For de som leser dette, men ikke vanlige sjakksider kan jeg anbefale http://www.tromsosjakklubb.com/ og følge linkene videre derfra.

vdg
LárssaCD

Har fått noen forespørsler om bestilling av CDn. Det enkleste er å gå inn og bestille på www.arran.no eller
http://arran.custompublish.com/forside.43226.no.html 

kan også sende meg mail lars.andreassen@hotmail.com

noen smaksprøver på http://www.myspace.com/larsandreassen

Innleggspause.

Ser av statistikken at det stadig er noen som stikker innom. Æ kommer ikke til å skrive sjakkblogg på ei god stund grunnet jobbbytte, CD-prosjekt m.m. Blir kanskje å delta i ei helgeturnering i høst men neppe mere. Alt te si tid. Ble inspirert av ACC, så æ vil spille mere etterhvert- Skal bli artig å se ka som skjer med spilleran nordpå nu når IM-napp sitter løst og eliteseriespill venter. Skal vi opprette en pris til den første nordfra (og/eller medlem i nordnorsk klubb) som får en IM tittel? (eller eget premiebord under ACC?).

ACC 8 og 9. Lasarus vender tilbake.

Puh! Turneringa over, tar på å spille sjakk og være sosial etterpå. Antar rundestart kan framskyndes med en time eller to neste år, så vi får bedre tid på kveldene.  Det må avveies mot behovet for utflukter m.m. på dagtid ,som jo e litt av sjarmen med sjakk her nord. Ikke for det at æ e ivrig å være med med på dem, men kanskje man sku det, være lit turist her hjemme altså?!

I runde 8 ble det visstnok en teorigreie som æ sku forsøke å unngå, men han bare lurte mæ inn i en spansk variant som æ ikke kan. Dermed ble æ nødt til å "ofre" kvalitet for to bønder. I det minste ble det ubalanse av det og etter masse manøvrering gjorde han en feil som ga mæ et vunnet sluttspill. Etter hvits 40 Sb3? måtte det regnes både på Sxb3! og Dxe4! Valgte det siste og det holdt greit da han måtte gi tårnet for fribonden min. En grei seier egentlig, men kor æ fomla og famla i åpninga da æ knapt har sett på partier i spansk. Uff, kor mye man må lese og studere for å henge med.

I Runde 9 kunne æ ha bytta navn til Lasarus, for makan til gjenoppstandelse har æ ikke vært med på før. Æ kom halvtime etter rundestart til lokalet og hadde ikke løst te å gå inn i Benkø som den unge indiske FMen spiller (og som æ heller ikke kan- surprise), for så å regne mæ til tidsnød. Derfor spilte æ opp en slags Colle-variant og stod til tap etter 8 trekk. 8 Se5?? e et sånt trekk som fikk Porper til å si æ spiller uten plan når vi møttes. Og han har nok rett. Hadde Sort spilt 14 Tb6 fulgt av a5 hadde æ nok gitt opp! Vel han valgte en variant som Fritz bare ga ham fordel på +3 og da spilte æ videre. Så fultgte masse upresise trekk fra oss og etter hans 26 cxL? stod æ plutselig best! Det gjenstod 10 trekk med tidsnød og æ fløtta kongen rundt på brettet mens hannes to tårn og dronning bare klødde etter å få sjakke. IM Saravanan sa etterpå at det der va en stilling som bare oppstår "once in a lifetime". Skjønner ikke ka han mener, æ har stadig kongen ute på vandring mens noen klør etter å ta mæ. Æ fomla ballen i mål te slutt , fikk 6 poeng, ble nr 21 totalt, ratingprestasjon på 2293, gikk opp 26 poeng, vant 1400 kroner (som knapt dekket ølutgiftene) og gjorde mine egne spådommer til skamme. Fornøyd, men nivået på sjakken da....Nu har æ helt åpenbart nådd mitt eget inkompetansenivå. Æ lover, nu skal æ åpne ei teoribok og se på et og anna parti i de variantan æ spiller.

Det va storgledelig å bivåne at min gode venn Gunnar fikk sitt første IM napp! Der har vi en mann som har studert sjakk jevnt og trutt over tid og nu betales han endelig for det. Eliteklasse deltakelse smaker også, kanskje mest. Skal bli gøy å se om han kan holde nivået framover. Æ trur det. Æ trur mange av oss nordpå nu skjerper sæ litt.

Turneringa va bare knallgod. Stemninga på topp som rapportert tdiligere, fin ramme fra arrangørans side på den sosial siden m.m. Vi snakka litt i går på avslutningssammenkomsten. Og mens Jan S´s geitkjøtt ble fortært ble neste års turnering planlagt. Forstår de fleste tittelholderan gjerne kommer tilbake og at flere skal inviteres. Ok for mæ så lenge en viss GM ihvertfall står på lista! Mulighetan e mange så lenge det finnes finansielle- og organisatoriske muskler i ryggen. Med forbundets og kommunens støtte e det lett å få ting til- Æ e overraska over seriøsiteten fra de nevntes side. De tar dette bånnseriøst og vil ha OL hit! Nesten så man blir litt forlegen over oppmerksomheta. Så hvis turneringas hjemmeside e oppe i god tid før jul, med noen sterke navn på plass tidlig bør det bli langt flere deltakere neste år. For selv om det va en knallturnering kunne langt flere nordnorske og nordiske, europeiske spillera deltatt. Nu va det turneringskollisjona m.m.der ute og turneringa ble planlagt vel seint osv, men neste år bør vi runde 150 deltakere. Kanskje kan det arrangeres et par sideturneringer også for de som ønsker å ta en helgetur eller å spille mere sjakk (slik de gjøres i Gibraltar). Da må det flere folk til og ka med å invitere naboklubban med på dette. Gjerne i selve organisasjonen, men ka om Narvik tar sæ av en helgeturnering, Harstad tar sæ av lynsjakken, Alta fikser en simultan eller to osv..?  Æ lover ihvertfall å synge/joike også neste år, hvis de spør.

Uff, så må resten av livet ta til igjen.

Viessut buoragijt!

ACC 7

I runde 7 fortsatte æ mine udda åpningseksperimenter mot 1...f5. Denne gang med 2. g4. Aksel slo tilbake og etter 3. h3 g3 samt en rekke upresise trekk fra begge side, vant æ plutselig da sorts stilling bare gikk i oppløsning. men det e uff så irriteranes å slå på Fritz etterpå bare for å se alle forslagan som kommer opp som æ ikke en gang tenkte på. Som æ har nevnt i et innlegg lenger ned e det en masse filtre i hodet som ikke slipper en rekke mulige kandidattrekk. De beste trekkene dukker bare ikke opp. I trekk 7 kunne æ vunnet bonde ved å "ofre" en springer på d5. Så det ikke i det hele tatt. Alternativet æ spilte va også ok,  men det e ikke poenget. Det e greit å bukke og overse nokka i farta, men å ikke se gode trekk e ille. Vitner sikkert om manglanes vurderingsevne også og det kan sikkert trenes opp, for de som spiller mere enn 20-30 partier i året. Jaja. litt selvkritikk må til. Stod over lynsjakken, energien strakk ikke til.

Ellers har det dukka opp mange ikke deltakende sjakkspillera nordfra, fint sjakkfolk fra forbundet og FIDEs side m.fl. Da ble vi jo riktig så gens una sumus.

I dag skal æ møte en av de underrata up and coming men, N. Getz.  Here det om å gjøre å koke sammen nokka veldig (u)teoretisk,..... for så sannynligvis å få tidsnød istedet.  Lett skal det ikke være. Gunnar imponerer og møter Agdestein med hvit i dag. Tipper han har sprengstudert Stonewall i løpet av natta og holder balansen. Så spørs det bare om det dukker opp en liten fingerfeil som GMan e så flink til å utnytte. Ellers ligger mange av de nordnorske spilleran tett som måsene i sentrum rundt 4 poeng. Kanskje en av oss klarer 6 poeng til slutt?

På 1 bord blir det nok et vanvittig griseri som det pleier mellom de to. Magnus må vinne, mens Kjetil kanskje inviterer til en remis med valg av åpningsvariant?

ACC 6

En kort blogg i dag. Oppdaga livet består av mere enn sjakk og måttebl.a. springe på polet for å fylle opp barskapet som ble tømt av div. høy rata personer i går.

I går spilte æ pinnsvin for første gang og stod klart best rundt 30-35 trekk mot IM Saravanan. Æ Avslo en trekkgjentakelse og fikk et bra angrep etter trekk 40. Men så i iveren etter å vinne overspilte æ stillinga og tapte sluttspillet. Ikke ergerlig. man må forsøke å vinne gode stillinger selv mot tittelholdere. Eneste måten å bli bedre på trur æ.

Ellers imponerer TBs "pensjonister" med GM poeng i fleng. Sammensetninga av spilleran i turneringa opphever den del av det normale styrkeforholdet mellom spilleran  basert på rating. Med så mange unge "uetablerte" og "gode men passive" spillera blir det mange favorittfall. Sjarmeranes.

I dag e det "lokal motstand " i Brasøy og lynsjakk på kvelden. Om æ ikke e stuptrøtt etter partiet og nattens vræling, så får æ vel forsøke å leve opp til klengenavnet Lyn-Lars.

ACC 5

Blir det morsommere nå.... Dag 5 var det flott å bli relativt for ferdig slik at æ kunne følge med på de lokale guttans seiere! Heia, Gunnar B.H. og Bulle. Skal bli gøy å se dem mot de virkelig  gode GMene (igjen).  Har jo tidligere spådd at en årlig internasjonal turnering nordpå ville kunne medføre at sjakken her nord får et løft både kvalitetsmessig og i antall spillere. Det får vise tida vise. Trur ikke mange som GBH og Bulle har tatt ut all potensiale enda.

Æ spilte upresist mot Hagen i åpinga og etter det svake Da4? ble det avbytter og dama jaga tilbake til c2 etter a6 og b5 og en tur opp til f5 etter løperavbytte. Nettopp dette hvit skal unngå i denne varianten!! Siden han holdt remis mot Magnus i runde 1 , skulle han nok greie det samme mot mæ i en litt bedre stilling, så istedetfor å sitte der i et par timer ekstra bød æ remis som han etter en stund tok i mot.  IM Porper sa te mæ etter remisen vårres at æ spilte uten plan, men va med når det blir noe konkret å regne på. Har fått den karateristikken før også. Slik blir det når kunnskapene om ulike stllingstyper e svak, slik at æ må stole på taktikken. Hadde bare all sjakk bestått av lynsjakk.


Det e en merkelig turnering. Magnus møter faren, stormestre sitter langt nede på bordene etter forsmedelige tap mot lokale- og NTG-helter, de lokale gutta er på live-brettene i runde 6, rammene e topp etc. Det ble en del oppmerksomhet rundt Magnus møte med faren ser æ. Både på nettavisen, http://susanpolgar.blogspot.com/ og http://www.chessninja.com/dailydirt har dette vært nevnt. Dette e en sånn  sak som media elsker å rapportere.

Trur jammen æ må dra bort tidligere i dag for å få med mæ stemninga og prate med folk. Om du som sku lese dette e fra området og enda ikke har vært innom bør du ta en helgetur. Det e litt magi i Tromsø i disse dager.

ACC 4 dag

Så greide æ å stjele et halvpoeng fra en tittelholder igjen. Første gangen va mot GM Bellon i Gibraltar da æ faktisk  overså en enkel vinst etter å ha ha sluppet unna en tapsvariant. Denne gangen va det ikke fullt så kritisk. IM Porper spilte Trompovsky og slo av på f6 etter mitt svar 1---d5. Æ slo med e-bonden og fikk dermed en strukturell svakhet som ble til en firkant da han seinar i partiet slo en springer på g6. I trekk 18 spilte han Tae1 der f3 ville ha beholdt en klar fordel. Etter det ble stillinga lik og kun æ hadde vinstsjaneser pga aktive brikker. Det ble da også et tårnsluttspill med bonde over, men det e død remis når æ kun har en firkant å fløtte på. Det va et deilig parti å spille fordi æ ikke følte mæ så pressa på brettet og fordi æ hadde masser av tid igjen på klokka te slutt (flere minutter). Men æ e ikke tidsøkonomisk nok ser æ, bruker for mye tid på trekk som ICC-refleksen kunne greid like godt på 10 sekunder.

Glad og fornøyd takka æ derfor ja til å vise div. gjester nattelivet i Tromsø. En GM sa vedkommende sannsynligvis kom til å "legge opp" etter turneringa. Dvs ta en Kasparov og bare spille lyn og hurtigsjakk for moro skyld. Æ skriver "legger opp" i gåsetegn fordi vedkommende får selv betegne det, definere det overfor offentligheten ka det betyr i praksis.  Æ sa det nu va en vel bastant beslutning å ta alderen tatt i betraktning og viste te mæ sjøl som vel har rundet noen tiår, men som ikke akkurat føler tiden e moden for å legge brikken på hylla. Men så e æ ikke stormester som har spilt lenge heller. Som det heter "man skal ikke dømme noen før man har gått et døgn i vedkommendes kommager". Vedkommende vil være en del av sjakkmiljøet i høyeste grad uansett og det hele e egentlig udramatisk. Fikk mæ bare til å kjenne etter at tida går og nye stjerner kommer til og at det e all grunn til å nyte en turnering som det vi deltar i nu.

Etter litt mat havna vi på karaokebar. Æ forsøkte å få x-antall stormestre til å synge, men endte opp med å dra noen svisker aleina.  En anonym sjakkspiller og æ diskuterte  dette med titler i løpet av kvelden og ka vet vel æ, men vedkommende hørte nok litt feil. Æ spøkte og sa  "ka skal man kalle det hvis man får 3 GM-inntegninger i flørt?". Vedkommende spurte "Hæ? GM-Inntregninger?".  Jaja, man hører det man vil høre.

I dag skal æ møte Magnus´ formidable motstander fra 1 runde- Hagen. Æ anlegger en veldig praktisk tilnærming til sjakken. Få ut brikkan og se ka som skjer. Det avgjøres neppe i åpninga uansett.

Uansett resultat e det deilig å delta i en så flott organisert turnering. Steminga e fortsatt god, lokalan ypperlige, været fint og smilene sitter løst. Og så produseres det mye god sjakk.

Skrives


ACC 3

Edvardsen spiller hollandsk så æ rett før æ dro til spillelokalet. Kom da på en gammel gambitidé som æ leka med for lenge sida under påvirkninga av stupsjakkideologien  Narvik. Mens æ så for mæ trekk nr 2 som vlle komme som en overraskelse fikk æ øye på en av de mer attraktive stormstrene som æ prøvde å fiske med på en uorganisert pubtur hvis vedkommende tapte (hvliket skjedde, men som ikke ble med av den grunn). Vel, en rekke nordnorske mesterspillera befant sæ til slutt på utestedet Kaos, nærmest symbolsk for de stillingan vi produsere på brettet.

Fant ikke partiet på nettet og kommenterer det kjapt her.

Litt forsinka spilte æ 1 Sf3 f5 2. e4!?!  et trekk som obektivt sett ikke e godt, men som e et godt overraskelsvåpen. 3. sg5 sf6. Her e en annen god medisin bare å spille 3..d5! med planen 4. d3 Dd6! Sort står kanskje en tanke bedre. Poenget med Dd6 e at dronninga dekker g6 feltet i tilfele hvit skal spille dama til h5 for å sjakke etter h6. Etter sf6 spilte æ 4 d3 og Edvardsen spilte e3?! e6 må da være bedre. 5 lxe3 e5. 6 d4 e4? Edvardsen bukker. Det e bedre å slå på d4. 7 Sxe4! oops de faller en bonde pga SxS Dh5+ og tårnet faller på h8 (men det e en variant som kan prøves for å forsøke å fange dronninga ved å spille springeren tilbaje til f6, Kf7 og lg7 te slutt. Ligner på Lettiskvarianten som Paul Svedenborg  spilte mye). 7 Le7 8. Ld3 0-0. 9. Sbd2 d5 10. SxS LxS 11. c3 g6 12. Dc2 c6 Sort står vanskelig og hvits angrep kommer fort etter 13 0-0-0  b5 (nokka må han jo gjøre) 14 h4! fremad Tf7 15. Sf3 Lg4 16. Tdg1 Tb7 alt e like dårlig. Å slå på f3 åpner for tårnene og partiet er tapt. 17 Se5 Lxs 18. dxL b4 19. h5! g5 20 h6 Da5? 21. Lxh7+! Kh8 (alternativet e matt i få trekk hvis Txh7 Dg6+). 22 e6 c5 23. Lxg5 oppgitt. Matt følger.

I dag skal æ møte IM Porper med sort. Ikke for å være pessismist, men det blir nok en lang vond dag på jobbben igjen. Han spille 1. d4 ser æ. Han har garantert sjekka mæ opp mot Chessbase og funnet ut at æ spiller Grünfeld eller Hennig-Schara gambit (ikke så mange partier av mæ der nemlig). Dermed får æ spille nokka anna. Kan jo invitere til dronningindisk med 1 sf6 2 c4 e6. problemet e hvis han spiller 3 Sc3. Nimzoindisk kan æ  lite av. Får stikke innom Frank og låne Fritz litt og sjekke noen varianter. I det minste sitter æ ved nabobordet til Stefanova. Kan fort vise sæ å bli dagens eneste høydepunkt.

Ellers e det jo interessant å se at Magnus sliter mot lavere rata spilere. Kan ikke være lett å ha forventning om å skulle vinne hvert enkelt parti på få trekk. Men det e jo sjarmen ved sjakk, innimellom snubler mesteren. Da e det om å gjøre å sitte på andre siden av brettet.

Synes stemninga e god i spillelokalet og rundt. Det e utmerkete spillelokala som de av dokker som ikke har vært der dokker ser på webcammen på arcticchess.org

Og enda e det 6 runder igjen.


ACC 2 dag.

Det gikk som spådd. Vi lokale mesterspillere fikk GM-bank alle sammen! Og det var vel helt fortjent. Her handla det ikke om å kunne åpningsteori, men om spillestyrke i midtspillet. Stormestrene ville nok vunnet en del av de stillingene vi tapte om vi hadde snudd brettene etter en times spilletid. Synes Torben stod helt ok til å begynne med , Gunnar stod nok litt bedre lenge osv.

Hvis du nu spiller gjennom partiet mitt mot GM Macieja på arcticchess.org under partier runde 2. Æ spilte en variant i skotsk æ bare har sett på i en teoribok. Etter 8 Sa4 e teoritrekket Td8, Ld3 Ld4 (!) da c3 ikke kan spilles fordi løperen på d3 henger etter slag på f2. Den så ikke æ....hadde vært greit å kunne åpningsteorien litt bedre ja...Men æ spilte Le7 (Ld6 e kanskje bedre) og etter De3 slo æ til med 10.... Dg6! planen e at etter g4 spille æ bare Lg5 og det blir et kongeangrep etter Dxg5 og Dxe4+. Han spilte h3 og etter f5 rokerte han langt. Æ slo på e4, noe æ godt kunne latt være og bare rokert f.eks. Men trekket e helt ok bare æ hadde sett oppfølgeren. For etter 13 Te1! kan æ ikke rokere da det henger løpere overalt. Derfor spilte æ sf7 som ikke e et godt trekk. Det kritiske som Macieja sa etter partiet (og se om Fritz` førstevalg), e 13...Lxa2! Det trekket så æ ikke på i det hele tatt. Og her vises forskjellen mellom en GM og en passe pudding som mæ. Æ trur nemlig æ e ganske flink i kompliserte stillinger, men nei. Macieja la ut den ene lange varianten etter den andre da vi analyserte partiet etterpå. Skal ikke gjenta variantene her, men æ overlever på brettet. Vel selv etter Sf7 e det ikke tapt, men æ begikk en annen stor synd. Æ brukte for lang tid! Etter 17 trekk ser det langt fra tapt ut, hvilket det ikke e om man har Fritz med sæ, men æ står litt dårligere og har dårlig tid. Dermed greide æ ikke å stokke brikkene slik at æ fikk ut h-tårnet og bukka i den alvorlige tidsnøden. Han hadde også dårlig tid, skjønt flere minutta mere enn mæ og han brukte dem godt mens æ trakk fort, fort..... En artig opplevelse, men lærdommen æ fikk i Gibraltar og under Midnight sun i fjor, e at partiene skal spilles ut og at det må være skjerpings hele veien. For det e nettopp dette stormestrene kan, det e derfor de e blitt stormestre. Det e klart det hadde hjulpet å kunne masse åpningsteori og unngått å bruke for mye tid, men før eller sida slås boka av og GMene begynner å flytte brikker. Det e da vi faller igjennom. Fascinerende , men akk så desillusjoneranes egentlig.

i Runde 3 skal æ møte Edvardsen fra Drammen. Æ har høyere rating og får kanskje anlegge en slags "GM-strategi"- få en spillbar stilling og deretter bare spille videre og se om sjakken e så brutal som ratingtallet antyder- før eller sia bukker den lavere rata. Men slik e det ikke alltid som Magnus opplevde i runde 1. Det som gjør sjakken så spennanes.

ACC 1

Som det e rapportert i andre blogger bl.a. http://sjakkfantomet.blogg.no/ og http://www.schack.se/ , joika æ under åpninga, joika Huitagjávrre (Huitag-vannet). Bruker jo det nicket på ICC og da passa det jo å dra den.  Spilelokalan e fine med mye plass og lys. Se web-cam. på http://Arcticchess.org . Se også http://larsgrahn.blogspot.com/ Dette bli en stor sjakkopplevelse.

Æ traff Stefanova til slutt som hadde mista et fly på vei nordover. Ho va like søt som sist æ så ho i Gibraltar. Tenk, smart dame, hyggelig, pen, stormester  i sjakk, aiaiai. Trur dokker ikke Torben e så heldig å møte ho for andre i gang i år (Gibraltar første gang)! Paul J.J. holdt ut lenge i går. Han sa ho va storøyd når han fant fram snusboksen og la innpå en pris. Etter partiet skulle æ briljere- "couldnt you just have played Rxc7 in stead of Nc3?", "yes but after Qxc7, Qf3+, Re4 I lose a rook!". Da ble æ flau.

Odd K. Selnes fikk d4 f5, Dd3 i mot sæ (se partiet på arcticchess.org) Æ spille sånn nu og da fordi det gir rare stillinga kjapt, men det gir ingen fordel. Han bukka tidlig med b5. I stedetfor holder c6 stillinga samla i en slags stonewall.

Sensasjonan fra runde 1 e nevnte andre steder. Æ trur det blir færre overraskelsa i dag fordi Stormesteran møte puddinga som mæ, dvs. alle oss med 22-2300 i rating. Mot lavt rankete har de (og æ) en tendens til å spille på autopilot, mens mot oss skjerper de sæ og kommer til å male oss i senk. Æ skal møte tidligere europamester B. Macieja. Han kjenner æ fra nyttårsnatta i Drammen, under den internasjonale turnernga der for et par år sia, kor han , Shirov og æ gikk en lang spasertur på natta før vi havna på nattklubb. Da gikk de to og analyserte stillinga mens æ ikke akkurat så for mæ et indre brett og skjønte ingenting. Macieja og æ møttes i lynsjakkfinalen samme sted og æ hadde tatt dronninga hans (som han ofra for  tjene tid) og sku bare matte han, da æ tapte på tid. Argh!

I dag vet æ rett og slett ikke ka æ skal spille, verken mot e4 eller d4. Har glemt Fritz-disken et sted i fløttelasset og får ikke forberedt nokka spesielt. Får se der og da ka det blir til. Skal gjøre så godt æ kan dog. Har sovet lenge etter en bytur i går i lag med noen sjakkere, og skal ha passe klart hode til å begynne med. la merke til i Gibraltar at konsentrasjonen har en tendens til å svekkes etter 3-4 times spill. Vet ikke om å spille oftere hjelper på det, i lag med god fysisk form og masse søvn. Kanskje litt mindre Arctic beer også hjelper?

Arctic Chess Challenge m.m.

Så stundar det mot sommerens nest vakreste eventyr igjen. Det blogges flittig fra ACC ser æ og æ skal ikke gå dem i næringa, men lage en mer personlig skildring sett fra de lavere bord.  

Ei stund sia æ har skrevet blogg. Sånn blir det når sjakken ikke e en brennanes lidenskap, men en småplagsom lidelse/hobby ,som man bare må drive med for å få utløst litt adrenalin nu og da. Har da spilt mine nesten-daglige runder på ICC og fulgt med på Live-sendingene fra alt som har vært. Har deltatt i et par raske turneringer nordpå, men greide ikke å kapre førsteplassen i dem og dermed dele førsteplassen i NVGP. 

Har vært i jobbbyttefase og har brukte store deler av fritida i vår/sommer til musikk. Her begynt på CD-innspillinga og den bør være ferdig i løpet av høsten. Har laga en joik som æ kalle "Huitag", nicket æ bruke på ICC- om et fjell. Skal kanskje dra den på åpninga av ACC i mora. 

Men nu skal det ryddes plass til tvilsomme gambita igjen. Sist æ spilte langsjakk lærte æ en masse, altså i turneringa i Gibraltar. Fikk mæ mang en leksjon i det å stå løpet ut og behandle stillingene i seg selv og ikke ut i fra dogmer som brikkeverdi m.m.  Altså at tanker som "man kan da ikke sette dronninga i slag", eller "oi, der ryker en kvalitet" fikk bestemme der stillinga nettopp ville vært vunnet hvis æ satte dronninga i slag og ofret kvalitet. Irritere mæ at æ ikke greier å heve mæ over sånne tatt-for-gitt-heter der og da. De rette trekkan kommer ikke fram i pannebrasken som kandidattrekk engang. Og da blir man ikke god i sjakk.  For ikke snakke om at man ikke kan teori, at selv de enkleste sluttspill e i tåkeheimen, og kondisjonen lavere enn barometertrykket sørpå.

Mao e æ ikke så optimistisk foran ACC. Æ har rating på 2221, hvilket må være en like stor overdrivelse som boligprisene og kursene på Oslo børs for tida. Æ tipper maks 4,5 poeng og et aldri så lite smertelig ratingtap e fasiten om 10 dager. Ikke fordi æ e pessimist, men realist, fordi man ikke bare kan komme rusten og utrent og forvente å kapre poeng. I Gibraltar stod æ både til vinst og best og greide ikke vinne mot de gode. Kondisjonen e viktig. Dessuten stiller landets største talenter ,samt underrata luringer nordfra opp i tillegg til de nærmere 30 tittelholderne. Dette kommer til å gjøre vondt. Ikke minst for tittelholderne som kommer til å bli overraska over den nye generasjonen spillere som deltar. Tipper på et ovverraskende IM-napp og et par GM skalper fra deres side.

Skal snart dra å se på spillelokalan og tilby mæ å hente Stefanova når ho lander. Delte et Blackjack bord og en masse GT med ho i Gibraltar, etter at vi begge røyk ut av en pokerturnering. Nevnte ACC for ho den gang og ble veldig glad når en eller annen (som skal få en klem av mæ) fikk avtalen med ho i boks. Vi får vel tromme sammen til en uhøytidelig hold em i løpet av uka?!

Dessuten gleder æ mæ veldig til det starter. Magnus? Fint om han deltar, men det e jo stas om han bare går rundt og kiker også. Litt av en bakspiller. Men tenk å være så god og gå rundt i lokalet og gremme sæ over ka som spilles av håpløse trekk. Nei, han deltar nok.

Om meg

Mitt profilbilde

Nick: Lárssa

Fra: Tysfjord

Kjønn: Gutt

Født: 1967

Mer...